การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

คณะเภสัชศาสตร์มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้มีคำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์  ทำหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง […]

อ่านต่อ....

เอกสารการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ได้ให้ความรู้ผ่านเอกสารที่จัดทำขึ้นจากทางสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดังเอกสารที่ได้แนบมานี้   https://drive.google.com/file/d/1XJQAIvP7AqZjjyoqhqOIzICswVSSMDBS/view?usp=sharing

อ่านต่อ....

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และงาน Job fair ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้มีการจัดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นริศา คำแก่น คณบดี กล่าวปัจฉิมโอวาท ซึ่งได้ให้แง่คิด มุมมอง ในการดำเนินชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่โลกแห่งการทำงาน อีกทั้งได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การบรรยายในเรื่องการเตรียมความพร้อม เพื่อออกสู่โลกแห่งการทำงาน โดย อาจารย์ ดร.นพดล รังแก้ว ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพบป […]

อ่านต่อ....

พิธีมอบเสื้อกาวน์ และเสื้อฝึกปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ และเสื้อฝึกปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย และลานศรีน้ำเงินขาว อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. นริศา คำแก่น คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล […]

อ่านต่อ....

พิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30-15.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้จัด พิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภญ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีไหว้ครู การมอบรางวัลและเกียรติ […]

อ่านต่อ....

พิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ดร.นพดล รังแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ นางสาวธิดารัตน์ แสงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยมีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ได้แก่ นศภ.ไอริณ รู้คุณ นศภ.อาดัมศักดิ์  ดาหะมิ นศภ.ธิดารัตน์  แสงจันทร์

อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ....